AAU logo

Om projektet

Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører

Aldring og immigration udgør to af de væsentligste socialpolitiske udfordringer for velfærdsstaten i disse år. Der eksisterer derfor et væsentligt behov for at nytænke løsningsmodellerne på disse områder. For at imødekomme denne aktuelle udfordring har dette projekt til formål at undersøge, hvordan samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører kan være med til at forbedre og forandre velfærdsydelser og -aktiviteter på ældre- og flygtningeområdet.

Samskabelse er et udtryk for, at frivillige aktører fra civilsamfundet samarbejder med aktører fra den offentlige sektor om at løfte velfærdsopgaver på en ligeværdig og gensidigt forpligtende måde. Samskabelse indebærer derfor en udfordring med, at få de to samfundssektorers forskellige logikker, praksisser og værdier til at gå hånd i hånd – et samarbejde, der både rummer potentiale for synergi og konflikt. 

Med afsæt heri har projektet til hensigt, at udvikle vidensbaserede samskabelsesmodeller, der kan integrere og bygge bro mellem praksis og værdisæt i henholdsvis civilsamfundets og den offentlige sektor. Projektets bærendende spørgsmål er derfor, hvordan man skaber bæredygtige og optimale modeller for samskabelse, der formår at kombinere de to verdeners kvaliteter i et værdiskabende, respektfuldt og konstruktivt kompromis – til glæde og gavn for alle de involverede parter; herunder ledere, frivillige, ansatte og brugere. For at blive klogere herpå vil projektet først undersøge karakteren af eksisterende samskabelsesformer, og hvordan potentielle konflikter håndteres og potentialer realiseres, når offentlige og frivillige aktører deltager i velfærdssamarbejder. Projektet søger at besvare disse spørgsmål både på det organisatoriske niveau samt det praktiske niveau. 

Ved at fokusere på ældre- og flygtningeområdet tager projektet udgangspunkt i to velfærdspolitiske områder, der adskiller sig markant fra hinanden i forhold til en række institutionelle forhold og i forhold til rollefordelingen mellem kommune og civilsamfund. Områdernes forskelligartethed bidrager til, at projektets resultater kan vise sig at være anvendelige inden for andre velfærdspolitiske områder. 

Projektet ledes af Aalborg Universitet og gennemføres i et samarbejde mellem forskere, civilsamfundet og kommunen. Projektdeltagerne er Aalborg Kommune, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Ældre Sagen, KORA og Aalborg Universitet. VELUX Fonden har bevilliget ca. 3,3 millioner kroner til realiseringen af projektet som en del af Velux Fondens tværgående program

Ønsker du en nærmere beskrivelse af forskningsprojektet, se hele projektbeskrivelsen.